8H16P10J22W25X29×11K17Q12L6F19S26Z9I15O21U27.2B20T5E18R30-3C28+14N23V7G1A4D24Y
N
B
O
I
O
G
B
I
I
B
G
B
G
O
B
I
I
O
O
N
O
N
N
G
N
I
B
G
G