-ectomyVS,vs-stomy-phasiawt-itisun-bedWNLw/c-algia, -algesiaUTIUA,U/A-omaWA-plegiaTY-pnea-tomy-esthesia-alTx-scopyWBC-gram-pathy-graph-phagia-logy
N
N
B
I
N
I
B
I
B
I
I
O
G
G
N
G
G
I
G
B
N
O
O
O
O
B
B
N