Aanmaaknieuwezaadcellen gaattot op hogeleeftijd door.LH stimuleerthet vrijkomenvan de eiceluit het follikelbaarmoederslijmvlies, middelste deel van debaarmoederDe aanmaak enrijping van ééneicel gebeurtéén keer permaandprogesteronbaarmoeder(uterus), eileiders (tubaeuterinae), eierstokken (ovaria)rijping van dezaadcellen(spermatogenese), aanmaakmannelijkehormonenmenstruatieDe concentratieprogesteron ishet hoogst eenweek na deeispronghet vervoeren vande eicellen uit deeierstok naar debaarmoeder, waarbijde trilharen de eicelin de goede richtinghelpenVoorraadzaadcellen isnog nietgevormd bijde geboorteFSHLHLHheeft tot gevolg datdebaarmoederslijmvliesafgestoten wordtstimuleert hetbaarmoederslijmvlieszich klaar te makenvoor de innestelingvan de bevruchteeicelZaadcellen, Vocht uitzaadblaasjes, Vocht uit deprostaat,Stimuleert eerst dehypofyse om LH (enFSH) af te geven->ovulatie, remt daarna dehypofyse om LH enFSH af te gevenUit het legeGraafsefollikel groeithet gelelichaamde slijmlaagin debaarmoederwordtafgestotenOestrogenen,Progesteronbaarmoederslijmvliesgaat meer slijmafscheiden enbereidt zich voor opeen mogelijkezwangerschapIn deeierstok vindtdan deeisprongplaatsCervix =onderstedeelpuntvormigekop met dekern van dezaadcel