Texas v.JohnsonUnitedStates v.NixonReverseMarburyv.MadisonAffirmTinkerv. DesMoinesRemandIn reGaultCriminalCaseBush v.GoreGideon v.WainwrightBrown v.Board ofEducationPlessy v.FergusonCivilCaseD.C.v.HellerSupremeCourtDredScott v.SandfordHazelwoodv.KuhlmeierDistrictCourtAppealJudicialReviewKorematsuv. UnitedStatesMirandav.ArizonaBenchTrial