החופש הגדול

Click the button below to generate your own unique bingo card.

החופש הגדולBINGOקרםהגנהלבקרמשפחהשגרה רחוקחםמאודלשמור עלקשר עםהחבריםלשוןמאוחרהקיץלשמור עלקשר עםהמשפחהלשחותלטיל עםחבריםשמשקרטיבלטוסלחו"לחופשותטיוליםבתימלוןחוףהיםבגדיםלנסועלמקומותלהשתזףשתייהקרהטיוליםעםהמשפחהלנסועבסירהחבריםאתריטיוליםטיוליםבחו"ל