Chinese Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Cross out each word as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.

 1. Wǎnshàng hǎo 晚上好 (Good evening)
 2. Jīntiān 今天 (Today)
 3. Tā 他/她 (He/She)
 4. Méiguānxì 没关系 (It's okay)
 5. Piàoliang 漂亮 (Beautiful)
 6. Zhōngwén 中文 (Chinese)
 7. Yī 一 (One)
 8. Èr 二 (Two)
 9. Jiǔ 九 (Nine)
 10. Shì 是 (It is)
 11. Wǒ 我 (I)
 12. Měiguó 美国 (United States)
 13. Shēngrì 生日 (Birthday)
 14. de 的 (shows possession)
 15. Yīngwén 英文 (English)
 16. Zuótiān 昨天 (Yesterday)
 17. Sì 四 (Four)
 18. Míngtiān 明天 (Tomorrow)
 19. Yīngjùn 英俊 (Handsome)
 20. Liù 六 (Six)
 21. Shēngrì kuàilè! 生日快乐! (Happy Birthday!)
 22. Xuéshēng 学生 (Student)
 23. Qǐng 请 (Please)
 24. Nǚ 女 (Woman)
 25. Bā 八 (Eight)
 26. Zàijiàn 再见 (Goodbye)
 27. Xièxiè 谢谢 (Thanks)
 28. Bàba 爸爸 (Dad)
 29. Nǐ 你 (You)
 30. Nǐ jiào shénme míngzì? 你叫什么名字?(What is your name?)
 31. Zhōngguó 中国 (China)
 32. Péngyǒu 朋友 (Friend)
 33. Lǎoshī 老师 (Teacher)
 34. Zǎoshang hǎo 早上好 (Good morning)
 35. Sān 三 (Three)
 36. Shí 十 (Ten)
 37. Wǒmen我们 (We)
 38. Māmā 妈妈 (Mom)
 39. Nǐ hǎo 你好 (Hello)
 40. Qī 七 (Seven)
 41. Hěn hǎo 很好 (Well)
 42. Kěyǐ 可以 (Can)
 43. Wú (无 Five)
 44. Wǒ jiào... 我叫。。。(My name is...)