Chinese Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Cross out each word as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.

 1. Méiguānxì 没关系 (It's okay)
 2. de 的 (shows possession)
 3. Liù 六 (Six)
 4. Shí 十 (Ten)
 5. Tā 他/她 (He/She)
 6. Wú (无 Five)
 7. Kěyǐ 可以 (Can)
 8. Yīngwén 英文 (English)
 9. Bàba 爸爸 (Dad)
 10. Xuéshēng 学生 (Student)
 11. Nǐ jiào shénme míngzì? 你叫什么名字?(What is your name?)
 12. Piàoliang 漂亮 (Beautiful)
 13. Qī 七 (Seven)
 14. Wǎnshàng hǎo 晚上好 (Good evening)
 15. Xièxiè 谢谢 (Thanks)
 16. Nǐ hǎo 你好 (Hello)
 17. Nǐ 你 (You)
 18. Bā 八 (Eight)
 19. Yī 一 (One)
 20. Shēngrì kuàilè! 生日快乐! (Happy Birthday!)
 21. Nǚ 女 (Woman)
 22. Èr 二 (Two)
 23. Sì 四 (Four)
 24. Shì 是 (It is)
 25. Yīngjùn 英俊 (Handsome)
 26. Jīntiān 今天 (Today)
 27. Wǒmen我们 (We)
 28. Měiguó 美国 (United States)
 29. Jiǔ 九 (Nine)
 30. Zuótiān 昨天 (Yesterday)
 31. Hěn hǎo 很好 (Well)
 32. Qǐng 请 (Please)
 33. Wǒ 我 (I)
 34. Lǎoshī 老师 (Teacher)
 35. Zhōngwén 中文 (Chinese)
 36. Zǎoshang hǎo 早上好 (Good morning)
 37. Shēngrì 生日 (Birthday)
 38. Zàijiàn 再见 (Goodbye)
 39. Péngyǒu 朋友 (Friend)
 40. Māmā 妈妈 (Mom)
 41. Zhōngguó 中国 (China)
 42. Míngtiān 明天 (Tomorrow)
 43. Sān 三 (Three)
 44. Wǒ jiào... 我叫。。。(My name is...)