Print Bingo Cards

Play Online

You can get a full screen bingo card here:
bingobaker.com/play/1070203

Call List

Here is a call list you can use.

Clone & Edit

You can clone this bingo game, and edit the clone.

Want to do that?

Probabilities

With players, you'll have to call about items before someone gets a bingo. There's a % chance that a lucky player would win after calling items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more words/images to it.

VB3 Bai 7-9
B I N G O
bó hoa cái kéo cái thìa cầu vồng cá sấu
hoa lan toà nhà cái đĩa chó sủa xấu xí
xoá bảng họa sĩ cái khoá cái cầu hoa mai
kẹo dẻo lau chùi chảy máu càu nhàu con heo
đôi đũa lau chùi khoe câu cá cái cầu

This bingo card has the words: lau chùi, càu nhàu, chảy máu, cái cầu, câu cá, cá sấu, xấu xí, cầu vồng, bó hoa, cái khoá, xoá bảng, toà nhà, khoe, khoẻ mạnh, xe cứu hoả, họa sĩ, hoa lan, hoa mai, con heo, cái kéo, thầy giáo, cái bao, leo trèo, đi theo, kẹo dẻo, chìa khóa, mua hang, cái thìa, thua, cái đĩa, đôi đũa, cái nĩa, chó sủa, lau chùi, càu nhàu, chảy máu, cái cầu, câu cá, cá sấu, xấu xí, cầu vồng, bó hoa, cái khoá, xoá bảng, toà nhà, khoe, khoẻ mạnh, xe cứu hoả, họa sĩ, hoa lan, hoa mai

More like this:

VN3 Final Review | TẾT Ất Mùi 2015 | BINGO | |