yan se / shui guo Bingo

yan se / shui guo Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: zǐ sè, lán sè, chéng sè, fěn hóng sè, lǜ sè, zōng sè, xiāng jiāo, hóng sè, pú táo, xī guā, lí, xǐ huān, hēi sè, lán méi, cǎo méi, shuǐ guǒ, kā fēi sè, cǎi sè, yán sè, xiǎo hóng méi, bái sè, chī, jú zi and píng guǒ.

More like this:

Chinese Bingo | Chinese Bingo | 水果与颜色 | Game 1 | yán sè

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.