Chơi lô tô

Chơi lô tô Bingo Card
Preview

This bingo card has 26 words: dài, Tháng Mười Hai, ấm, Thứ Năm, hôm qua, mát, mùa hè, Thứ Hai, mùa xuân, ngày mai, Tháng Chín, tuần, Tháng Tám, Thứ Bảy, Thứ Tư, hôm nay, lạnh, Chủ Nhật, mùa đông, Tháng Mười Một, Thứ Sáu, mùa thu, ngắn, nóng, Tháng Mười and Thứ Ba.

More like this:

Chơi Lô Tô | Days, months, seasons | Lớp 1 Lô Tô | Ôn Từ Vựng Bài 4 - 8 | Ôn Từ Vựng Bài 4 - 8 1 of 3

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.