Print Bingo Cards

Play Online

You can get a full screen bingo card here:
bingobaker.com/play/1747560

Call List

Here is a call list you can use.

Clone & Edit

You can clone this bingo game, and edit the clone.

Want to do that?

Probabilities

With players, you'll have to call about items before someone gets a bingo. There's a % chance that a lucky player would win after calling items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more words/images to it.

Chinese Corner Bingo
B I N G O
65 六十五 liù shí wǔ 88 八十八 bā shí bā 27 èr shí qī 43 四十三 sì shí sān 35 sān shí wǔ
69 六十九 liù shí jiǔ 5 wǔ 1 一 yī 64 六十四 liù shí sì 15 shí wǔ
46 四十六 sì shí liù 11 shí yī Free! 8 bā 30 sān shí
58 五十八 wǔ shí bā 49 四十九 sì shí jiǔ 14 shí sì 44 四十四 sì shí sì 75 qī shí wǔ
18 shí bā 60 liù shí 67 六十七 liù shí qī 77 qī shí qī 92 九十二 jiǔ shí èr

This bingo card has the words: 0 零 líng, 1 一 yī, 2 二 èr, 3 三 sān, 4 四 sì, 5 五 wǔ, 6 六 liù, 7 七 qī, 8 八 bā, 9 九 jiǔ, 10 十 shí, 11 十一 shí yī, 12 十二 shí èr, 13 十三 shí sān, 14 十四 shí sì, 15 十五 shí wǔ, 16 十六 shí liù, 17 十七 shí qī, 18 十八 shí bā, 19 十九 shí jiǔ, 20 二十 èr shí, 21 二十一 èr shí yī, 22 二十二 èr shí èr, 23 二十三 èr shí sān, 24 二十四 èr shí sì, 25 二十五 èr shí wǔ, 26 二十六 èr shí liù, 27 二十七 èr shí qī, 28 二十八 èr shí bā, 29 二十九 èr shí jiǔ, 30 三十 sān shí, 31 三十一 sān shí yī, 32 三十二 sān shí èr, 33 三十三 sān shí sān, 34 三十四 sān shí sì, 35 三十五 sān shí wǔ, 36 三十六 sān shí liù, 37 三十七 sān shí qī, 38 三十八 sān shí bā, 39 三十九 sān shí jiǔ, 40 四十 sì shí, 41 四十一 sì shí yī, 42 四十二 sì shí èr, 43 四十三 sì shí sān, 44 四十四 sì shí sì, 45 四十五 sì shí wǔ, 46 四十六 sì shí liù, 47 四十七 sì shí qī, 48 四十八 sì shí bā, 49 四十九 sì shí jiǔ, 50 五十 wǔ shí, 51 五十一 wǔ shí yī, 52 五十二 wǔ shí èr, 53 五十三 wǔ shí sān, 54 五十四 wǔ shí sì, 55 五十五 wǔ shí wǔ, 56 五十六 wǔ shí liù, 57 五十七 wǔ shí qī, 58 五十八 wǔ shí bā, 59 五十九 wǔ shí jiǔ, 60 六十 liù shí, 61 六十一 liù shí yī, 62 六十二 liù shí èr, 63 六十三 liù shí sān, 64 六十四 liù shí sì, 65 六十五 liù shí wǔ, 66 六十六 liù shí liù, 67 六十七 liù shí qī, 68 六十八 liù shí bā, 69 六十九 liù shí jiǔ, 70 七十 qī shí, 71 七十一 qī shí yī, 72 七十二 qī shí èr, 73 七十三 qī shí sān, 74 七十四 qī shí sì, 75 七十五 qī shí wǔ, 76 七十六 qī shí liù, 77 七十七 qī shí qī, 78 七十八 qī shí bā, 79 七十九 qī shí jiǔ, 80 八十 bā shí, 81 八十一 bā shí yī, 82 八十二 bā shí èr, 83 八十三 bā shí sān, 84 八十四 bā shí sì, 85 八十五 bā shí wǔ, 86 八十六 bā shí liù, 87 八十七 bā shí qī, 88 八十八 bā shí bā, 89 八十九 bā shí jiǔ, 90 九十 jiǔ shí, 91 九十一 jiǔ shí yī, 92 九十二 jiǔ shí èr, 93 九十三 jiǔ shí sān, 94 九十四 jiǔ shí sì, 95 九十五 jiǔ shí wǔ, 96 九十六 jiǔ shí liù, 97 九十七 jiǔ shí qī, 98 九十八 jiǔ shí bā, 99 九十九 jiǔ shí jiǔ, 100 一百 yì  bǎi, 0 líng, 1 yī, 2 èr, 3 sān, 4 sì, 5 wǔ, 6 liù, 7 qī, 8 bā, 9 jiǔ, 10 shí, 11 shí yī, 12 shí èr, 13 shí sān, 14 shí sì, 15 shí wǔ, 16 shí liù, 17 shí qī, 18 shí bā, 19 shí jiǔ, 20 èr shí, 21 èr shí yī, 22 èr shí èr, 23 èr shí sān, 24 èr shí sì, 25 èr shí wǔ, 26 èr shí liù, 27 èr shí qī, 28 èr shí bā, 29 èr shí jiǔ, 30 sān shí, 31 sān shí yī, 32 sān shí èr, 33 sān shí sān, 34 sān shí sì, 35 sān shí wǔ, 36 sān shí liù, 37 sān shí qī, 38 sān shí bā, 39 sān shí jiǔ, 40 sì shí, 41 sì shí yī, 42 sì shí èr, 43 sì shí sān, 44 sì shí sì, 45 sì shí wǔ, 46 sì shí liù, 47 sì shí qī, 48 sì shí bā, 49 sì shí jiǔ, 50 wǔ shí, 51 wǔ shí yī, 52 wǔ shí èr, 53 wǔ shí sān, 54 wǔ shí sì, 55 wǔ shí wǔ, 56 wǔ shí liù, 57 wǔ shí qī, 58 wǔ shí bā, 59 wǔ shí jiǔ, 60 liù shí, 61 liù shí yī, 62 liù shí èr, 63 liù shí sān, 64 liù shí sì, 65 liù shí wǔ, 66 liù shí liù, 67 liù shí qī, 68 liù shí bā, 69 liù shí jiǔ, 70 qī shí, 71 qī shí yī, 72 qī shí èr, 73 qī shí sān, 74 qī shí sì, 75 qī shí wǔ, 76 qī shí liù, 77 qī shí qī, 78 qī shí bā, 79 qī shí jiǔ, 80 bā shí, 81 bā shí yī, 82 bā shí èr, 83 bā shí sān, 84 bā shí sì, 85 bā shí wǔ, 86 bā shí liù, 87 bā shí qī, 88 bā shí bā, 89 bā shí jiǔ, 90 jiǔ shí, 91 jiǔ shí yī, 92 jiǔ shí èr, 93 jiǔ shí sān, 94 jiǔ shí sì, 95 jiǔ shí wǔ, 96 jiǔ shí liù, 97 jiǔ shí qī, 98 jiǔ shí bā, 99 jiǔ shí jiǔ, 100 yì  bǎi, 1000 yīqiān, 10000 yī wàn, 100000 shí wàn

More like this:

| Chinese Corner Bingo | Mandarin bingo | Monster Bingo | Monster Bingo