יום הולדת ליואב ואוריאל

יום הולדת ליואב ואוריאל Bingo Card
Preview

This bingo card has 18 words: חנוכה, 2, הודיה, נועם, מכוניות, אחת ולתמיד, חיפה, כסלו, ירושלים, בית שמש, שני, שתיים, יצירות, אייל, פיצה, פרקי אבות, רבקה and ירוק.

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.