Economische Crisis

Economische Crisis Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 161 words: AIQ, arbeidsinkomensquote, arbeidsverdeling, potentiële beroepsbevolking, bedrijfstak, bruto nationaal product, conjunctuur, overheidstekort, geaggregeerde vraaglijn, monetair beleid, hypothecaire lening, ruilen over de tijd, import, liquiditeitsval, loonstarheid, loonrigiditeit, geldbeleid, netto binnenlands product, netto nationaal product, zero lower bound, staatsschuld, staatsschuldquote, begrotingstekort, beroepsgeschikte bevolking, marktmechanisme, prijsstarheid, prijsrigiditeit, toegevoegde waarde, overheidsschuld, productiewaarde, effectieve vraag, trendmatige groei, trend, winstmarge, liquiditeit, export, recessie, krap-geldbeleid, centrale bank, afremmend beleid, ruim-geldbeleid, procyclisch conjunctuurbeleid, anticyclisch begrotingsbeleid, anticyclisch conjunctuurbeleid, subjectieve methode, objectieve methode, bedrijfskolom, deflatie, AFM, afschrijvingen, bestedingsmethode, bruto participatiegraad, netto toegevoegde waarde, openmarktpolitiek, productiecapaciteit, debiteurenrisico, inverdieneffecten, tijdsvoorkeur, bezettingsgraad, netto participatiegraad, reële rente, ondernemersklimaat, overheidsinvesteringen, overheidsconsumptie, overheidsbestedingen, overheidsschuldquote, arbeidsproductiviteit, economische groei, bruto binnenlands product (bbp), bestedingsevenwicht, overbesteding, onderbesteding, geaggregeerd aanbod, macro-economisch aanbod, geaggregeerde vraag, macro-economische vraag, netto investeringen, solvabiliteit, creatieve destructie, transactievraag, geldmarkt, geldmarkt, kapitaalmarkt, deeltijdbaan, externe effecten, duurzame ontwikkeling, vraagschok, aanbodschok, consumptiegoed, geldkringloop, goederenkringloop, stagflatie, verkeersvergelijking van Fisher, selffulfilling prophecy, hyperinflatie, oppotmiddel, oppotten, actief geld, giraal geld, wederuitvoer, kapitaalgoederen, ruilmiddel, omloopsnelheid van het geld, arbeidsjaar, welvaart in enge zin, geldhoeveelheid, toegerekend loon zelfstandigen, eigen vermogen, vreemd vermogen, spaarquote, vermogensmarkt, geaggregeerde aanbodlijn, primair inkomen, nationaal spaarsaldo, sparen, kwantitatieve verruiming, particulier spaarsaldo, saldo lopende rekening van de betalingsbalans, saldo primair inkomen buitenland, inflatie, financieringstekort, overheidssaldo, procyclisch, kosteninflatie, financiële instellingen, uitbreidingsinvesteringen, vervangingsinvesteringen, vaste kapitaalgoederen, vlottende kapitaalgoederen, liquide, chartaal geld, welvaart in ruime zin, voorraadinvesteringen, bruto toegevoegde waarde, neutraliteit van het geld, rendement, inactief geld, laagconjunctuur, hoogconjunctuur, beroepsbevolking, beurskoers, bestedingsinflatie, automatische conjunctuurstabilisatoren, nominale rente, bruto investeringen, uitverdieneffecten, geldschepping, obligatie, aandeel, innovatie, prijsflexibiliteit, geldillusie, hefboomwerking, loonflexibiliteit, wig, groen bbp, natuurlijke werkloosheid, dividend, monetaire kringloop, reële kringloop and spaarsaldo van de overheid.

⚠ This card has duplicate items: geldmarkt (2)

More like this:

Wat is Economie? | Bingo 3HV | Economie | Economie | Marketing, vraag en aanbod

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.