Untitled Bingo

Untitled Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Khả năng phân cành, Chồi lá và chồi hoa, Chồi lá, Mô phân sinh ngọn, Mạch gỗ, Vỏ và trụ giữa, Mạch rây, Tầng sinh vỏ, Thân leo, Dừa, Thân bò, Ngắt ngọn, Tỉa cành, Tăng năng suất thu hoạch, Thân, Thân rễ, Dự trữ chất dinh dưỡng, Dự trữ nước và quang hợp, Một sốTB biểu bì có chứa diệp lục, Đếm số vòng gỗ, Thân đứng, Cây tre, Bảo vệ and Tầng sinh trụ.

More like this:

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 GV THUỲ NHI | Axit nucleic | Thanksgiving Bingo | Làm quen bằng Bingo game!!! | Thanksgiving

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.