Vietnamese Bingo

Vietnamese Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Em có đi du lịch mùa đông này, Em thích xem phim, Em bắt đầu học tiếng trong đại học, Định nghĩa của "thành công" là gì?, Em muốn thăm Việt Nam, Em là người Việt, Em có bao nhiêu anh chị em?, (Câu hỏi Em tự nghĩ ra), Em thích chơi thể thao, Em biết nấu mốn ăn Việt Nam, Em chưa bao giờ về thăm Việt Nam, Học tiếng Việt rất khó, Em biết nói ba ngôn ngữ, Em sanh năm nào?, Em là con út trong gia đình em, (Câu hỏi Em tự nghĩ ra), Em muốn làm nghề nghiệp gì?, Em thích nghe nhạc, Em ăn chay, Em thích ăn mít, Em có con chó, Em có con mèo, Em đang học ngành gì? and (Câu hỏi Em tự nghĩ ra).

⚠ This card has duplicate items: (Câu hỏi Em tự nghĩ ra) (3)

More like this:

Anh Chi Em có ... | An Binh | Tiếng Việt | Phương An's bingo | Xã hội hóa

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.