Шинэ Монгол Bingo

Шинэ Монгол Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: 5 давхарын яриа мурих, Зодоон хийх, Хоолны захиалга авах, Жижүүрээс мурих, Урам тэтгэлэг авах, Ангийн дарга хийх, Гутлаа солихгүй орох, Уйлах, 22 цагт хүртэл байх, Намрын ажилд явах, Шалгалтын өглөө эрт ирэх, Эмчид "цай уу" гэж хэлүүлэх, Хичээл дээр унтах, Хоцроод В1т хийцгүйрэх, "Үсээ боо" гэж загинуулах, Хөдөлмөр зуслан явах, Сонгон таслах, Сэнпайаа крашлах, Шилжье гэж бодох, Зангианы өнгөө голох, Хамрын хийд явах, Сургууль дээр үнсэлцэх, Юмаа алга болгоод олох and Нийгмийн ангийг шоолох.

More like this:

ДХИС-Лицей 🥳BINGO🥳 | Орос-3 BINGO | BINGO | BINGO | Ice Breaking Season

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.