Bingo

Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 310 words: 入則孝 (rù zé xiào), 父母呼 (fù mǔ hū), 應勿緩 (yìng wù huǎn), 父母命 (fù mǔ mìng ), 行勿懶 (xíng wù lǎn), 父母教 (fù mǔ jiào), 須敬聽 (xū jìng tīng), 父母責 (fù mǔ zé), 須順承 (xu shǔn chéng), 冬則溫 (dōng zé wēn), 夏則凈 (xià zé jìng), 晨則省 (chén zé xǐng), 昏則定 (hūn zé dìng), 出必告 (chū bì gào), 反必面 (fǎn bì miàn ), 居有常 (jī yǒu cháng), 業無變 (yè wú biàn), 事 雖小 (shì suī xiǎo), 勿擅為 (wù shán wéi), 苟擅為 (gǒu shàn wéi), 子道虧 (zǐ dào kuī), 物雖小 (wù suī xiǎo), 勿私藏 (wù sī cáng), 苟私藏 (gǒu sī cáng), 親心傷 (qīn xīn shāng), 親所好 (qīn suǒ hào), 力為具 (lì wèi jù), 親所惡 (qīn suǒ wù), 謹為去 (jǐn wèi qù), 身有傷 (shēn yóu shāng), 貽親憂 (yí qīn yōu), 德有傷 (dé yǒu shāng), 貽親羞 (yí qīn xiū), 親愛我 (qīn ài wǒ), 孝何難 (xiào hé nán ), 親憎我 (qīn zēng wǒ), 孝方賢 (xiào fāng xián), 親有過 (qīn yǒu guò), 諫使更 (jiàn shǐ gēng), 怡吾色 (yí wú sè), 柔吾聲 (róu wú shēng), 諫不入 (jiàn bú rù), 悅復諫 (yuè fù jiàn), 號泣隨 (háo qí suí), 撻無怨 (tà wú yuàn), 親有疾 (qīn yǒu jí), 藥先嘗 (yào xiān cháng), 晝夜侍 (zhòu yè shì), 不離床 (bù lí chuáng), 喪三年 (sàng sán nián), 常悲咽 (cháng bēi yè), 居處變 (jù chù biàn), 酒肉絕 (jiǔ ròu jué), 喪盡禮 (sàng jìn lǐ), 祭盡誠 (jì jìn chéng), 事死者 (shì sǐ zhě), 如事生 (rú shì shēng), 出則弟 (chū zé tì), 兄道友 (xiōng dào yǒu), 弟道恭 (dì dào gōng), 兄弟睦 (xiōng dì mù), 孝在中 (xiào zai zhōng), 財物輕 (cái wù qīng, 怨何生 (yuàn hé shēng), 言語忍 (yán yǔ rěn), 忿自泯 (fèn zì mǐn), 或飲食 ( huò yǐn shí), 或坐走 (huò zuò zǒu), 長者先 (zhǎng zhě xiān), 幼者後 (yòu zhě hòu), 長呼人 (zhǎng hū rén), 即代叫 (jí dài jiào), 人不在 (rén bú zài), 己即到 (jǐ jí dào), 稱尊長 (chēng zūn zhǎng), 勿呼名 (wù hū míng), 對尊長 (duì zūn zhǎng), 勿見能 (wù jiàn néng ), 路遇長 (lù yù zhǎng), 疾趨揖 (jí qū yī), 長無言 (zhǎng wú yán), 退恭立 (tuì gōng lì), 騎下馬 (qí xià mǎ), 乘下車 (chéng xià chē), 過猶待 (guò yóu dài), 百步餘 (bǎi bù yú), 長者立 (zhǎng zhě lì), 幼勿坐 (yòu wù zuò), 長者坐 (zhǎng zhě zuò), 命乃坐 (mìng nǎi zuò), 尊長前 (zūn zhǎng qián), 聲要低 (shēng yào dī), 低不聞 (dī bù wén), 卻非宜 (què fēi yí), 進必趨 (jìn bì qū), 退必遲 (tuì bì chí), 問起對 (wèn qǐ dì), 視勿移 (shì wù yí ), 事諸父 (shì zhū fù), 如事父 (rú shì fù ), 事諸兄 (shì zhū xiōng), 如事兄 (rú shì xiōng), 謹 (jǐn), 朝起早 (zhāo qǐ zǎo), 夜眠遲 (yè mián chí), 老易至 (lǎo yì zhì), 惜此時 (xí cǐ shí ㄒ), 晨必盥 (chén bì guàn), 兼漱口 (jiān shù kǒu), 便溺回 (biàn nì huí), 輒淨手 (zhé jìng shǒu), 冠必正 (guān bì zhèng), 紐必結 (niǔ bì jié), 襪與履 (wà yǔ lǚ), 俱緊切 (jù jǐn qiè ), 置冠服 (zhì guān fú), 有定位 (yǒu dìng wèi), 勿亂頓 (wù luàn dùn), 致汙穢 (zhì wū huì), 衣貴潔 (yī guì jié), 不貴華 (bú guì huá), 上循分 (shàng xún fèn), 下稱家 (xià chèng jiā), 對飲食 (duì yǐn shí), 勿揀擇 (wù jiǎn zé), 食適可 (shí shì kè), 勿過則 (wù guò zé), 年方少 (nián fāng shào), 勿飲酒 (wù yǐn jiǔ), 飲酒醉 (yǐn jiǔ zuì), 最為醜 (zuì wéi chǒu), 步從容 (bù cōng róng), 立端正 (lì duān zhèng), 揖深圓 (yī shēn yuán), 拜恭敬 (bài gōng jìng), 勿踐閾 (wù jiàn yù), 勿跛倚 (wù bǒ yǐ), 勿箕踞 (wù jī jù), 勿搖髀 (wù yáo bì ), 緩揭簾 (huǎn jiē lián), 勿有聲 (wù yǒu shēng), 寬轉彎 (kuān zhuǎn wān), 勿觸棱 (wù chù léng), 執虛器 (zhí xū qì ), 如執盈 (rú zhí yíng), 入虛室 (rù xū shì), 如有人 (rú yǒu rén), 事勿忙 (shì wù máng, 忙多錯 (máng duō cuò), 勿畏難 (wù wèi nán), 勿輕略 (wù qīng luè), 鬥鬧場 (dòu nào chǎng), 絕勿近 (jué wù jìn), 邪僻事 (xié pì shì), 絕勿問 (jué wù wèn ), 將入門 (jiāng rù mén), 問孰存 (wèn shú cún), 將上堂 (jiāng shàng táng), 聲必揚 (shēng bì yáng), 人問誰 (rén wèn shuí), 對以名 (duì yǐ míng), 吾與我 (wú yǔ wǒ), 不分明 (bù fēn míng), 用人物 (yòng rén wù), 須明求 (xū míng qiú), 倘不問 (tǎng bú wèn), 即為偷 (jí wéi tōu), 借人物 (jiè rén wù), 及時還 (jí shí huán), 後有急 (hòu yǒu jí), 借不難 (jiè bù nán), 信 (xìn), 凡出言 (fán chū yán), 信為先 (xìn wéi xiān), 詐與妄 (zhà yǔ wàng), 奚可焉 (xī kě yān), 話說多 (huà shuō duō), 不如少 (bù rú shǎo), 惟其是 (wéi qí shì), 勿佞巧 (wù nìng qiǎo), 奸巧語 (jiān qiǎo yǔ), 穢污詞 (huì wū cí), 市井氣 (shì jǐng qì), 切戒之 (qiè jiè zhī), 見未真 (jiàn wèi zhēn), 勿輕言 (wù qīng yán), 知未的 (zhī wèi dì ), 勿輕傳 (wù qīng chuán), 事非宜 (shì fēi yí), 勿輕諾 (wù qīng nuò), 苟輕諾 (gǒu qīng nuò), 進退錯 (jìn tuì cuò), 凡道字 (fán dào zì), 重且舒 (zhòng qiě shū, 勿急疾 (wù jí jí), 勿模糊 (wù mó hú), 彼說長 (bǐ shuō cháng), 此說短 (cǐ shuō duǎn), 不關己 (bù guān jǐ), 莫閒管 (mò jián guǎn), 見人善 (jiàn rén shàn), 即思齊 (jí sī qí), 縱去遠 (zòng qù yuǎn), 以漸躋 (yǐ jiàn jī), 見人 惡 (jiàn rén è), 即內省 (jí nèi xǐng), 有則改 (yǒu zé gǎi), 無加警 (wú jiā jǐng), 唯德學 (wéi dé xué), 唯才藝 (wéi cái yì), 不如人 (bù rú rén), 當自礪 (dāng zì lì), 若衣服 (ruò yī fú), 若飲食 (ruò yǐn shí), 不如人 (bù rú rén), 勿生慼 (wù shēng qī), 聞過怒 (wén guò nù), 聞譽樂 (wén yù lè), 損友來 (sǔn yǒu lái), 益友卻 (yì yǒu què), 聞譽恐 (wén yù kǒng), 聞過欣 (wén guò xīn), 直諒士 (zhí liàng shì), 漸相親 (jiàn xiāng qīn), 無心非 (wú xīn fēi), 名為錯 (míng wéi cuò), 有心非 (yǒu xīn fēi), 名為惡 (míng wéi è), 過能改 (guò néng gǎi), 歸於無 (guī yú wú ), 倘揜(掩)飾 (tǎng yǎn shì), 增一辜 (zēng yì gū), 汎愛眾 (fàn ài zhòng), 凡是人 (fán shì rén), 皆須愛 (jiē xū ài), 天同覆 (tiān tóng fù), 地同載 (dì tóng zài), 行高者 (xìng gāo zhě), 名自高 (míng zì gāo), 人所重 (rén suǒ zhòng ), 非貌高 (fēi mào gāo), 才大者 (cái dà zhě), 望自大 (wàng zì dà), 人所服 (rén suǒ fú), 非言大 (fēi yán dà), 己有能 (jǐ yǒu néng), 勿自私 (wù zì sī), 人所能 (rén suǒ néng), 勿輕訾 (wù qīng zǐ), 勿諂富 (wù chǎn fù), 勿驕貧 (wù jiāo pín), 勿厭故 (wù yàn gù), 勿喜新 (wù xǐ xīn), 人不閒 (rén bù xián), 勿事攪 (wù shì jiǎo), 人不安 (rén bù ān), 勿話擾 (wù huà rǎo), 人有短 (rén yǒu duǎn), 切莫揭 (qiè mò jiē), 人有私 (rén yǒu sī), 切莫說 (qiè mò shuō), 道人善 (dào rén shàn), 即是善 (jí shì shàn), 人知之 (rén zhī zhī), 愈思勉 (yù sī miǎn), 揚人惡 (yáng rén è), 即是惡 (jí shì è), 疾之甚 (jí zhī shèn), 禍且作 (huò qiě zuò), 善相勸 (shàn xiāng quàn), 德皆建 (dé jiē jiàn ), 過不規 (guò bù guī), 道兩虧 (dào liǎng kuī), 凡取與 (fán qǔ yǔ), 貴分曉 (guì fēn xiǎo), 與宜多 (yǔ yí duō), 取宜少 (qǔ yí shǎo), 將加人 (jiāng jiā rén), 先問己 (xiān wèn jǐ), 己不欲 (jǐ bú yù), 即速 已 (jí sù yǐ), 恩欲報 (ēn yù bào), 怨欲忘 (yuàn yù wàng), 報怨短 (bào yuàn duǎn), 報恩長 (bào ēn cháng), 待婢僕 (dài bì pú), 身貴端 (shēn guì duān), 雖貴端 (suī guì duān), 慈而寬 (cí ér kuān), 勢服人 (shì fú rén), 心不然 (xīn bù rán ), 理服人 (lǐ fú rén ), 方無言 (fāng wú yán), 親仁 (qīn rén), 同是人 (tóng shì rén), 類不齊 (lèi bù qí), 流俗眾 (liú sú zhòng), 仁者希 (rén zhě xī), 果仁者 (guǒ rén zhě), 人多畏 (rén duō wèi), 言不諱 (yán bú huì), 色不媚 (sè bú (mèi), 能親仁 (néng qīn rén), 無限好 (wú xiàn hǎo), 德日進 (dé rì jìn), 過日少 (guò rì shǎo), 不親仁 (bù qīn rén), 無限害 (wú xiàn hài), 小人進 (xiǎo rén jìn) and 百事壞 (bǎi shì huài).

⚠ This card has duplicate items: 不如人 (bù rú rén) (2)

More like this:

May the 4th Be With You! | 春假复习:找朋友 | Unit 2 Words Bingo | 宾果 (Bīn guǒ) | 中文bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.