Shen qi de shou biao 2

Shen qi de shou biao 2 Bingo Card
Preview

This bingo card has 25 words: Shang Xue, La Xiao Ti Qin, Ti Zu Qiu, Chi Dao, Gao Su, Ying Gai, Fa You Jian, Zou Lu, Xiao Shi, Wen Ti, Zuo Shen Me, Ji Dian, Xian Zai, Zao Shang, Hai Shi, Geng, Ma Shang, Duo Chang Shi Jian, Yue Lai Yue..., Dou Xing, Xia Ke, Qi Chuang, Shang Xue, Shei and Mo.

⚠ This card has duplicate items: Shang Xue (2)

More like this:

Learning Chinese Bingo | | Untitled Bingo4 | Hiiiiiiiiii! | 小学

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.