rouzhongrongsonglongyoucouchongshounongmouhongcongtonggoudoufougongkouzongchoukongpouzhouloutouhoudongzousouyongrouzhongrongsonglongyoucouchongshounongmouhongcongtonggoudoufougongkouzongchoukongpouzhouloutouhoudongzousouyong

ou ong 宾果游戏 - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 1. rou
 2. zhong
 3. rong
 4. song
 5. long
 6. you
 7. cou
 8. chong
 9. shou
 10. nong
 11. mou
 12. hong
 13. cong
 14. tong
 15. gou
 16. dou
 17. fou
 18. gong
 19. kou
 20. zong
 21. chou
 22. kong
 23. pou
 24. zhou
 25. lou
 26. tou
 27. hou
 28. dong
 29. zou
 30. sou
 31. yong