AAS140degrees230degreessin^2 θ- cos^2θsin^2 θ+ cos^2θLaw ofCosinesLocationQuadrantIVQuadrantIIInverseTan(b/a)cos x *cos y +sin x * sinyQuadrantIcos x *cos y - sinx * sin yDirectionr*cos θsin x * cosy + sin y *cos xMagnitudeSSSComponentsPythagoreanTheoremDotProductPolarCoordinatesQuadrantIIIsin x * cosy - sin y *cos xSSALaw ofSinesr* sinθSASAAS140degrees230degreessin^2 θ- cos^2θsin^2 θ+ cos^2θLaw ofCosinesLocationQuadrantIVQuadrantIIInverseTan(b/a)cos x *cos y +sin x * sinyQuadrantIcos x *cos y - sinx * sin yDirectionr*cos θsin x * cosy + sin y *cos xMagnitudeSSSComponentsPythagoreanTheoremDotProductPolarCoordinatesQuadrantIIIsin x * cosy - sin y *cos xSSALaw ofSinesr* sinθSAS

Trig Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 1. AAS
 2. 140 degrees
 3. 230 degrees
 4. sin^2 θ - cos^2 θ
 5. sin^2 θ + cos^2 θ
 6. Law of Cosines
 7. Location
 8. Quadrant IV
 9. Quadrant II
 10. Inverse Tan (b/a)
 11. cos x * cos y + sin x * sin y
 12. Quadrant I
 13. cos x * cos y - sin x * sin y
 14. Direction
 15. r* cos θ
 16. sin x * cos y + sin y * cos x
 17. Magnitude
 18. SSS
 19. Components
 20. Pythagorean Theorem
 21. Dot Product
 22. Polar Coordinates
 23. Quadrant III
 24. sin x * cos y - sin y * cos x
 25. SSA
 26. Law of Sines
 27. r* sin θ
 28. SAS