Zit tegenoverelkaar enteken elkaarsgezichtSchrijf eenbrief vooropa/ oma/tante/ oomSpeel 'pim pampe,t en schrijfhet woord (kuntook blind eenletter in boekprikken)Schilderen:Google eenmooi schilderijen schilder hetnaPlak papierop het raamen maakeen tekeningTekenen/kleuren op degrond, leg erplastic/placematonder!Plak post it'smet lettersdoor het huis,zoek ze enschrijf ze naVerzin een dier,met de laatsteletter verzint deander een dier,schrijf dit opStap voor staptekenen (google'stap voor staptekenen +onderwerp naarkeuze')Kleur kleinekleurplaatjesinQuiver app:laatkleurplatentot levenkomen!Schrijf hetboodschappenlijstjevoor papa/ mamaKlim 5x met jevingers vanbeneden naarboven in jepenStoepkrijt: (alsje een tuinhebt) maakeen autobaanen rijden maar!Plak eenkleurplaat ophet raam enkleur hem inLetterschoolapp (let opbloklettersof cursief)Zit tegenoverelkaar enteken elkaarsgezichtSchrijf eenbrief vooropa/ oma/tante/ oomSpeel 'pim pampe,t en schrijfhet woord (kuntook blind eenletter in boekprikken)Schilderen:Google eenmooi schilderijen schilder hetnaPlak papierop het raamen maakeen tekeningTekenen/kleuren op degrond, leg erplastic/placematonder!Plak post it'smet lettersdoor het huis,zoek ze enschrijf ze naVerzin een dier,met de laatsteletter verzint deander een dier,schrijf dit opStap voor staptekenen (google'stap voor staptekenen +onderwerp naarkeuze')Kleur kleinekleurplaatjesinQuiver app:laatkleurplatentot levenkomen!Schrijf hetboodschappenlijstjevoor papa/ mamaKlim 5x met jevingers vanbeneden naarboven in jepenStoepkrijt: (alsje een tuinhebt) maakeen autobaanen rijden maar!Plak eenkleurplaat ophet raam enkleur hem inLetterschoolapp (let opbloklettersof cursief)

Schrijfvaardigheid bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 1. Zit tegenover elkaar en teken elkaars gezicht
 2. Schrijf een brief voor opa/ oma/ tante/ oom
 3. Speel 'pim pam pe,t en schrijf het woord (kunt ook blind een letter in boek prikken)
 4. Schilderen: Google een mooi schilderij en schilder het na
 5. Plak papier op het raam en maak een tekening
 6. Tekenen/ kleuren op de grond, leg er plastic/ placemat onder!
 7. Plak post it's met letters door het huis, zoek ze en schrijf ze na
 8. Verzin een dier, met de laatste letter verzint de ander een dier, schrijf dit op
 9. Stap voor stap tekenen (google 'stap voor stap tekenen + onderwerp naar keuze')
 10. Kleur kleine kleurplaatjes in
 11. Quiver app: laat kleurplaten tot leven komen!
 12. Schrijf het boodschappenlijstje voor papa/ mama
 13. Klim 5x met je vingers van beneden naar boven in je pen
 14. Stoepkrijt: (als je een tuin hebt) maak een autobaan en rijden maar!
 15. Plak een kleurplaat op het raam en kleur hem in
 16. Letterschool app (let op blokletters of cursief)