youshiYinyueXuexiaoTashiLaoshiShangMeishuti yuZaiKeheWoZhongwenPengyouWodewanyoushiYinyueXuexiaoTashiLaoshiShangMeishuti yuZaiKeheWoZhongwenPengyouWodewan

Learning Chinese Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 1. you shi
 2. Yin yue
 3. Xue xiao
 4. Ta shi
 5. Lao shi
 6. Shang
 7. Mei shu
 8. ti yu
 9. Zai
 10. Ke
 11. he
 12. Wo
 13. Zhong wen
 14. Peng you
 15. Wo de
 16. wan