WiebeSkarrelfjildJonkfrouenBingoMoaitintsje1999TintfeestPierBierbankenMarijeNeisitLuutzenHighlandGamesBertAnkieWKSjoelenKvKVeraAnsGeertFergaderingMoaisetsjeRiddersAgnesJohannesGesellichheidAndréKippetjespartijLisetteBazaarWinsumgotTalentNochinbierkeJelleW.AnnekeTsienKuikentjespartijDeTrijesprongPataaaat!RichardBaukjePicknickbankMarijkeBierkePloechuitjeLytstintfeestjeJellede L.AnjaDeHellingNijjiersresepsjeNierstien

Bingo fan De Ploech fan - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 1. Wiebe
 2. Skarrelfjild
 3. Jonkfrouen
 4. Bingo
 5. Moai tintsje
 6. 1999
 7. Tintfeest
 8. Pier
 9. Bierbanken
 10. Marije
 11. Neisit
 12. Luutzen
 13. Highland Games
 14. Bert
 15. Ankie
 16. WK Sjoelen
 17. KvK
 18. Vera
 19. Ans
 20. Geert
 21. Fergadering
 22. Moai setsje
 23. Ridders
 24. Agnes
 25. Johannes
 26. Gesellich heid
 27. André
 28. Kippetjes partij
 29. Lisette
 30. Bazaar
 31. Winsum got Talent
 32. Noch in bierke
 33. Jelle W.
 34. Anneke
 35. Tsien
 36. Kuikentjes partij
 37. De Trijesprong
 38. Pataaaat!
 39. Richard
 40. Baukje
 41. Picknick bank
 42. Marijke
 43. Bierke
 44. Ploechuitje
 45. Lyts tintfeestje
 46. Jelle de L.
 47. Anja
 48. De Helling
 49. Nijjiers resepsje
 50. Nierstien