CaiSe biQianbi heJiaobangChiLiJiandaoShubaoYouShuXiangpiWoyouBiQianbiZhiFree!ShenmeCaiSe biQianbi heJiaobangChiLiJiandaoShubaoYouShuXiangpiWoyouBiQianbiZhiFree!Shenme

Chinese Words Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 1. Cai Se bi
 2. Qian bi he
 3. Jiao bang
 4. Chi
 5. Li
 6. Jian dao
 7. Shu bao
 8. You
 9. Shu
 10. Xiang pi
 11. Wo you
 12. Bi
 13. Qian bi
 14. Zhi
 15. Free!
 16. Shen me