ðŸĶˆðŸ˜‰ðŸ’😍🐎🍒🍭ðŸĶķ👑ðŸĪ“🐝ðŸ‘Ū‍♂ïļðŸ˜‚ðŸĪ§ðŸš‘ðŸĶðŸĶðŸ’ŽðŸ™ƒðŸ˜ðŸŒðŸĪŠðŸŒŽðŸšðŸ’Đâ™ĨïļðŸ˜‡ðŸŒļ🍓ðŸĪīðŸ‘ļðŸ˜ĄðŸžðŸĒðŸŽđðŸŽŪ😎😘🚀📷🍉🛑😋🐷ðŸšē🍔🐘🏀🏆

Emoji, Transitions Emoji - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
G
2
I
3
B
4
B
5
G
6
O
7
O
8
I
9
N
10
G
11
I
12
G
13
N
14
B
15
N
16
G
17
B
18
G
19
B
20
B
21
I
22
I
23
I
24
I
25
O
26
G
27
O
28
N
29
B
30
I
31
N
32
N
33
N
34
O
35
O
36
O
37
I
38
I
39
B
40
O
41
B
42
O
43
N
44
G
45
G
46
G
47
O
48
N
49
B
 1. G-ðŸĶˆ
 2. I-😉
 3. B-🐒
 4. B-😍
 5. G-🐎
 6. O-🍒
 7. O-🍭
 8. I-ðŸĶķ
 9. N-👑
 10. G-ðŸĪ“
 11. I-🐝
 12. G-ðŸ‘Ū‍♂ïļ
 13. N-😂
 14. B-ðŸĪ§
 15. N-🚑
 16. G-ðŸĶ
 17. B-ðŸĶ
 18. G-💎
 19. B-🙃
 20. B-😁
 21. I-🍌
 22. I-ðŸĪŠ
 23. I-🌎
 24. I-🚁
 25. O-ðŸ’Đ
 26. G-â™Ĩïļ
 27. O-😇
 28. N-ðŸŒļ
 29. B-🍓
 30. I-ðŸĪī
 31. N-ðŸ‘ļ
 32. N-ðŸ˜Ą
 33. N-🐞
 34. O-ðŸĒ
 35. O-ðŸŽđ
 36. O-ðŸŽŪ
 37. I-😎
 38. I-😘
 39. B-🚀
 40. O-📷
 41. B-🍉
 42. O-🛑
 43. N-😋
 44. G-🐷
 45. G-ðŸšē
 46. G-🍔
 47. O-🐘
 48. N-🏀
 49. B-🏆