awaasdaxxaluahkuudakaakiskoochiiahisshioowappiakbaawaachimmihchealapaachuuadawiashiileBiihpiwasseebaakaateDakaakannuusuuaassahkeduupahpiiiwaawaalaatuubaaaxuawishishikaakebaakaatishtehpibiakaataaiiwaakaatchikamnuuabaawaalaachiammaachimmuubuupcheakoosshehilishipitashiilooshibimmaahchiiawaasdaxxaluahkuudakaakiskoochiiahisshioowappiakbaawaachimmihchealapaachuuadawiashiileBiihpiwasseebaakaateDakaakannuusuuaassahkeduupahpiiiwaawaalaatuubaaaxuawishishikaakebaakaatishtehpibiakaataaiiwaakaatchikamnuuabaawaalaachiammaachimmuubuupcheakoosshehilishipitashiilooshibimmaahchii

Crow Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. awaasdaxxaluahkuu
 2. dakaakiskoochiia
 3. hisshi
 4. oowappi
 5. akbaawaachimmihche
 6. alapaachuuadawia
 7. shiile
 8. Biihpiwassee
 9. baakaate
 10. Dakaakannuusuua
 11. assahkeduupahpi
 12. iiwaawaalaatuu
 13. baaaxuawishi
 14. shikaake
 15. baakaatishtehpi
 16. biakaataa
 17. iiwaakaatchikamnuua
 18. baawaalaachi
 19. ammaachimmuu
 20. buupche
 21. akoosshehili
 22. shipita
 23. shiilooshi
 24. bimmaahchii