XiāngjiāoChéngziYuèguāLánPíngguǒHuángCǎoméiLiùJiǔShítáoHóngZǐ sèHēiChéngLánméiZōngBáiluóSān二ÈrXiāngjiāoChéngziYuèguāLánPíngguǒHuángCǎoméiLiùJiǔShítáoHóngZǐ sèHēiChéngLánméiZōngBáiluóSān二Èr

Chinese Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 1. Xiāng jiāo
 2. Chéng zi
 3. 月 Yuè
 4. Xī guā
 5. Lán sè
 6. Píng guǒ
 7. Huáng sè
 8. Cǎo méi
 9. 六 Liù
 10. 九 Jiǔ
 11. 八 Bā
 12. 十 Shí
 13. Pú táo
 14. 一 Yī
 15. Hóng sè
 16. Zǐ sè
 17. Hēi sè
 18. Chéng sè
 19. Lán méi
 20. Zōng sè
 21. Bái sè
 22. Lǜ sè
 23. 四 Sì
 24. Bō luó
 25. 三 Sān
 26. 五Wǔ
 27. 二Èr
 28. 七 Qī