heni haoma?woni xihuanshenme?ni Jiaoshenmemingzi?wo xihuanzhongwenke.wo jiayou liuge ren.baba,mamanihaowo 13sui.ni jisui?wo shangqi nian ji.wo zaiMJHSshangxue.wo JiaoTaylor.ni shina guoren?ni shangji nianji?gege,jiejienine?wo henhao.wo shimeiguoren.wo shizhongguoren.didi,meimeini zai naer shangxue?ni jiayou ji geren?heni haoma?woni xihuanshenme?ni Jiaoshenmemingzi?wo xihuanzhongwenke.wo jiayou liuge ren.baba,mamanihaowo 13sui.ni jisui?wo shangqi nian ji.wo zaiMJHSshangxue.wo JiaoTaylor.ni shina guoren?ni shangji nianji?gege,jiejienine?wo henhao.wo shimeiguoren.wo shizhongguoren.didi,meimeini zai naer shangxue?ni jiayou ji geren?

Global Studies - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. he
 2. ni hao ma?
 3. wo
 4. ni xihuan shenme?
 5. ni Jiao shenme mingzi?
 6. wo xihuan zhongwen ke.
 7. wo jia you liu ge ren.
 8. baba, mama
 9. ni hao
 10. wo 13 sui.
 11. ni ji sui?
 12. wo shang qi nian ji.
 13. wo zai MJHS shang xue.
 14. wo Jiao Taylor.
 15. ni shi na guo ren?
 16. ni shang ji nianji?
 17. gege, jiejie
 18. ni ne?
 19. wo hen hao.
 20. wo shi meiguo ren.
 21. wo shi zhongguo ren.
 22. didi,meimei
 23. ni zai na er shang xue?
 24. ni jia you ji ge ren?