jīnnián今年báihàomǎ号码xīngqī星期一jǐ yue几月shíwǔsuì十五岁jiǔyuè九月Shēngrì生日十七shíqīsuì十七岁duōshǎo多少十二十一四月xīngqīsān星期三shíbāsuì十六岁二月jīntiān今天shíliùsuì十六岁xīngqī'èr星期二一月xīngqī jǐ星期几duōdà多大十八sānyùe三月kuàilè快乐suì六月yīyuè一月língliǎng五月xīngqītiān星期天 jǐ hào几号shǒujī手机jīnnián今年báihàomǎ号码xīngqī星期一jǐ yue几月shíwǔsuì十五岁jiǔyuè九月Shēngrì生日十七shíqīsuì十七岁duōshǎo多少十二十一四月xīngqīsān星期三shíbāsuì十六岁二月jīntiān今天shíliùsuì十六岁xīngqī'èr星期二一月xīngqī jǐ星期几duōdà多大十八sānyùe三月kuàilè快乐suì六月yīyuè一月língliǎng五月xīngqītiān星期天 jǐ hào几号shǒujī手机

Dates and Birthday - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
 1. jīnnián 今年
 2. bái 百
 3. hàomǎ 号码
 4. xīngqī yī 星期一
 5. jǐ yue 几月
 6. shíwǔsuì 十五岁
 7. jiǔyuè 九月
 8. Shēngrì 生日
 9. 十七
 10. shíqīsuì十七岁
 11. duōshǎo 多少
 12. 十二
 13. 十一
 14. 四月
 15. xīngqīsān 星期三
 16. shíbāsuì十六岁
 17. 二月
 18. jīntiān 今天
 19. shíliùsuì 十六岁
 20. xīngqī'èr 星期二
 21. 一月
 22. xīngqī jǐ星期几
 23. duōdà 多大
 24. 十八
 25. sānyùe 三月
 26. kuàilè 快乐
 27. suì 岁
 28. 六月
 29. yīyuè 一月
 30. líng 零
 31. liǎng 两
 32. 五月
 33. xīngqītiān 星期天
 34. jǐ hào 几号
 35. shǒujī 手机