AutoritiMonetariBruneiDarussalamPehin OrangKaya InderaPahlawan DatoSeri SetiaAwang HajiSuyoiRepublikSingapuraBahagianInstitusiKewangan5Ya3Melindungikesejahteraanpenggunakewangan2011MemastikankestabilansistemkewanganUlangtahun ke-40PerjanjianKesalingbolehtukaranMatawangasetluaranHariMenabungKebangsaan2001LembagaPenyeliaanKewanganSyariah1967BND1.329Bilion1UnitPenasihatKewanganIslamTidakPengeluarandanPengurusanMatawangSyarikat-syarikatinsuransDisputeResolutionServiceAwangYusof binHj AbdRahmanAutoritiMonetariBruneiDarussalamPehin OrangKaya InderaPahlawan DatoSeri SetiaAwang HajiSuyoiRepublikSingapuraBahagianInstitusiKewangan5Ya3Melindungikesejahteraanpenggunakewangan2011MemastikankestabilansistemkewanganUlangtahun ke-40PerjanjianKesalingbolehtukaranMatawangasetluaranHariMenabungKebangsaan2001LembagaPenyeliaanKewanganSyariah1967BND1.329Bilion1UnitPenasihatKewanganIslamTidakPengeluarandanPengurusanMatawangSyarikat-syarikatinsuransDisputeResolutionServiceAwangYusof binHj AbdRahman

Untitled Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. Autoriti Monetari Brunei Darussalam
 2. Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi
 3. Republik Singapura
 4. Bahagian Institusi Kewangan
 5. 5
 6. Ya
 7. 3
 8. Melindungi kesejahteraan pengguna kewangan
 9. 2011
 10. Memastikan kestabilan sistem kewangan
 11. Ulangtahun ke-40 Perjanjian Kesalingbolehtukaran Matawang
 12. aset luaran
 13. Hari Menabung Kebangsaan
 14. 2001
 15. Lembaga Penyeliaan Kewangan Syariah
 16. 1967
 17. BND 1.329 Bilion
 18. 1
 19. Unit Penasihat Kewangan Islam
 20. Tidak
 21. Pengeluaran dan Pengurusan Matawang
 22. Syarikat-syarikat insurans
 23. Dispute Resolution Service
 24. Awang Yusof bin Hj Abd Rahman