RepublikSingapuraUlangtahun ke-40PerjanjianKesalingbolehtukaranMatawang5asetluaranYaTidakHariMenabungKebangsaanLembagaMatawangdan MonetariBruneiMelindungikesejahteraanpenggunakewangan2011Membantudalammengadakansystempembayaranyang cekap19671UnitPenasihatKewanganIslam2001BND1.329BilionAutoritiMonetariBruneiDarussalamSyarikatPenukaranMatawangAwangYusof binHj AbdRahmanLembagaPenyeliaanKewanganSyariahPehin OrangKaya InderaPahlawan DatoSeri SetiaAwang HajiSuyoiDisputeResolutionServicePenyeliaanBank danInstitusiKewangan3RepublikSingapuraUlangtahun ke-40PerjanjianKesalingbolehtukaranMatawang5asetluaranYaTidakHariMenabungKebangsaanLembagaMatawangdan MonetariBruneiMelindungikesejahteraanpenggunakewangan2011Membantudalammengadakansystempembayaranyang cekap19671UnitPenasihatKewanganIslam2001BND1.329BilionAutoritiMonetariBruneiDarussalamSyarikatPenukaranMatawangAwangYusof binHj AbdRahmanLembagaPenyeliaanKewanganSyariahPehin OrangKaya InderaPahlawan DatoSeri SetiaAwang HajiSuyoiDisputeResolutionServicePenyeliaanBank danInstitusiKewangan3

Untitled Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. Republik Singapura
 2. Ulangtahun ke-40 Perjanjian Kesalingbolehtukaran Matawang
 3. 5
 4. aset luaran
 5. Ya
 6. Tidak
 7. Hari Menabung Kebangsaan
 8. Lembaga Matawang dan Monetari Brunei
 9. Melindungi kesejahteraan pengguna kewangan
 10. 2011
 11. Membantu dalam mengadakan system pembayaran yang cekap
 12. 1967
 13. 1
 14. Unit Penasihat Kewangan Islam
 15. 2001
 16. BND 1.329 Bilion
 17. Autoriti Monetari Brunei Darussalam
 18. Syarikat Penukaran Matawang
 19. Awang Yusof bin Hj Abd Rahman
 20. Lembaga Penyeliaan Kewangan Syariah
 21. Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi
 22. Dispute Resolution Service
 23. Penyeliaan Bank dan Institusi Kewangan
 24. 3