Identiteitsbingo

Identiteitsbingo Card
Preview

This bingo card has 36 words: Zelfkennis volgens de introspectietheorie, Wittgenstein: kever in het doosje, Zelfkennis volgens de deliberatietheorie, Zelfregulate, Authenticiteit volgens Rousseau en het verschil tussen amour propre en amour de soi, De kritiek van Sartre op Rousseau en Marx, De kritiek van Taylor op Sartre en de gedeelde horizon van betekenis, Rousseaus benadering van het regressieprobleem, Arpaly en hoe articulatie tot zelfvervreemding kán maar niet hóeft te leiden, Negatieve en positieve vrijheid, Twee klassiek liberale vooronderstellingen over de mens, Aangepaste voorkeuren, Het verschil tussen zelfkennis volgens Descartes en neocartesianen, Wittgenstein: zelfkennis als sociale aangelegenheid, De kritiek van Ryle op introspectie en interpretatie, Zelfkennis volgens Lawlor, Authenticiteit volgens Marx en vervreemding, Authentiek zijn volgens Sartre, Authentiek zijn volgens Taylor en het verschil tussen sterke en zwakke evaluaties, Frankfurts benadering van het regressieprobleem en zijn gevoel van liefde, De rol van Rousseau en Herder in de moderne authenticiteitsopvatting, Klassieke en sociaal liberalen, Mill over leerplicht, Honneth en drie vormen van erkenning, Confabulatie als kritiek op de introspectietheorie, Zelfkennis en kennis van anderen volgens de interpretatietheorie, Impliciete oordelen als kritiek op deliberatie, De denkfout van Hobbes volgens Rousseau, Kritiek op de Marxistische slogan `van ieder het naar zijn vermogen aan ieder naar zijn behoeften’, De onvermijdelijkheid van te kwader trouw zijn, Het regressieprobleem bij Taylor, Taylors kritiek op het gevoel van liefde, Korsgaard: praktische identiteiten, De klassiek liberale kritiek op het sociaal liberalisme, Nudge-paternalisme en de aansluiting bij het klassiek liberalisme and MacKenzie en respect voor autonomie.

More like this:

Debat 2 | IVKO Woordenschatbingo | Taalschat 1 & 2 | Muziektheater bingo! | MUZIEKBINGO

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.