KA BINGO d

KA BINGO d Bingo Card
Preview

This bingo card has 33 words: eigen ka, Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie, De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had, De opkomst van emancipatiebewegingen, De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen., De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie, De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving., De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid, De eenwording van Europa., De Duitse bezetting van Nederland., De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap, De dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld., De crisis van het wereldkapitalisme., Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme., Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces., Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme), Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering., Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme, Rationeel optimisme en ‘’verlicht denken’’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen, Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden., Opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen: nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme, feminisme., Het voeren van twee wereldoorlogen., Het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling, Het streven van vorsten naar absolute macht, Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme / nationaal-socialisme., Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat, Het begin van Europese overzeese expansie, Discussies over de sociale kwestie, De wetenschappelijke revolutie, De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog., De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen., De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie. and De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.

⚠ This card has duplicate items: De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had (2)

More like this:

Kenmerkende Aspecten BINGO | Kenmerkende Aspecten BINGO C | KENMERKENDE ASPECTEN BINGO D | Kenmerkende Aspecten Bingo | Kenmerkende aspecten BINGO C

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.