Kinro Kansha

Kinro Kansha Bingo Card
Preview

This bingo card has 25 words: Thức đêm để hoàn thành công việc, Uống trà, coffee để tỉnh táo làm việc, Ôm bố, mẹ ít nhất 1 lần, Tự thưởng cho mình sau khi đạt điểm tốt., Không bỏ phí đồ ăn thừa, Quên deadline công việc, Đọc sách sau một tuần căng thẳng, Màu sắc bạn yêu thích?, Điều bạn yêu ở mẹ?, Ôm một người bạn của mình, Nghỉ làm/học vì ngủ quên, Đi chơi với gia đình ít nhất 1 lần, Điều bạn yêu ở bố?, Điều bạn yêu ở ông/bà?, Quyển sách bạn thích?, Điểm du lịch bạn yêu thích?, Món ăn có gạo mà bạn yêu thích?, Một điều bạn thích ở Nhật?, Vị thần Nhật Bản bạn thấy ấn tượng?, Vật bất li thân của bạn?, Một vật màu xanh mà bạn thích?, Một vật màu tím mà bạn thích/ghét?, Một tật xấu mà bạn đã bỏ được trong năm qua?, Kiểu tóc của bạn vào đầu năm? and Tặng bản thân một ngày thư giãn.

More like this:

Tâm's Bingo | Xã hội hóa | Never have I ever... | Giáng Sinh ở SOJ Có Gì? | Làm quen bằng Bingo game!!!

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.