Bingo Crisis en Jong & Oud 1-6

Bingo Crisis en Jong & Oud 1-6 Bingo Card
Preview

This bingo card has 100 words: Free!, 1 alternatief aanwendbaar, 10 koopkracht, 11 middelen, 12 opofferingskosten, 13 schaarste, 14 vrije goederen, 15 absoluut voordeel, 16 algemeen aanvaard ruilmiddel, 17 arbeidsdeling, 18 arbeidsproductiviteit, 19 betaalrekening, 2 behoeften, 20 chartaal geld, 21 comparatief voordeel, 22 risico, 23 directe ruil, 24 giraal geld, 25 hyperinflatie, 26 hypothecaire lening, 27 indirecte ruil, 28 intrinsieke waarde, 29 liquide middelen, 3 bestedingen, 30 liquiditeitspercentage, 31 maatschappelijke geldhoeveelheid, 32 monetaire economie, 33 nominale waarde, 34 reële economie, 35 rekening-couranttegoed, 36 rente, 37 ruil in natura, 38 transactiekosten, 39 zelfvoorzienend, 4 budgetlijn, 40 bindende afspraak, 41 budgetlijn Een lijn die verschillende combinaties van twee dingen aangeeft die gekozen kunnen worden bij een bepaald budget (bijvoorbeeld vrije uren of werken)., 42 dominante strategie, 43 free rider (= meelifter), 44 gevangenendilemma (= prisoner’s dilemma), 45 inkomensafhankelijk, 46 ruilen over de tijd, 47 sparen, 48 aftrekpost, 49 algemene heffingskorting, 5 consumentenvertrouwen, 50 belastbaar inkomen, 51 besteedbaar loon (= nettoloon), 52 degressief belastingstelsel, 53 denivellering, 54 draagkrachtbeginsel, 55 gemiddelde heffingsdruk (= gemiddeld tarief), 56 gemiddeld tarief (= gemiddelde heffingsdruk), 57 marginaal tarief (= marginale heffingsdruk), 58 pensioenfonds, 59 primaire inkomens, 6 consumeren, 60 progressief belastingstelsel, 61 proportioneel belastingstelsel, 62 rente, 63 cumuleren, 64 Lorenzcurve, 65 profijtbeginsel, 66 secundair inkomen, 67 solidariteit, 68 activa, 69 afschrijving, 7 deflatie, 70 afzet, 71 balans, 72 crediteuren, 73 debiteuren, 74 eigen vermogen, 75 investeren, 76 kapitaalgoederen, 77 omzet, 78 passiva, 79 productiefactoren, 8 inflatie, 80 productiewaarde (= toegevoegde waarde), 81 resultatenrekening, 82 stroomgrootheden, 83 vaste activa, 84 vermogen, 85 vlottende activa, 86 voorraadgrootheden, 87 vreemd vermogen, 88 acceptatieplicht, 89 asymmetrische informatie, 9 investeren, 90 averechtse selectie, 91 collectief, 92 eigen risico, 93 inkomensafhankelijk, 94 kapitaaldekkingsstelsel, 95 marktwerking, 96 moral hazard (= moreel wangedrag), 97 omslagstelsel, 98 particuliere verzekering and 99 sociale verzekering.

More like this:

Economische begrippen lesbrief crisis | Economie lesbrief crisis | Economische begrippen lesbrief crisis | Begrippenbingo hoofdstuk 1 t/m 3 | Ruilen over de Tijd

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.