DroevigegeheimenDegedaante-veranderingop de bergTaborJezusstijgt opten hemelBlijdegeheimenDeinstellingvan deEucharistieMariawordt inde hemelgekroondDe engelGabriël brengtde blijdeboodschapaanMariaGeheimenvan hetlichtJezus wordtaan Godopgedragenin de tempelJezuswordtgegeseldJezus wordtin de tempelterug-gevondenOnzeVaderMaria wordtin de hemelopgenomenJezus bidtin doods-angst totzijn vaderGlorievollegeheimenKruistekenJezuswordt metdoornengekroondJezussterft aanhet kruisJezusverrijst uitde dodenMariabezoekthaar nichtElisabethEeraan devaderJezus draagtzijn kruisnaar de bergvan CalvariëJezusopenbaartzich op debruiloft vanKanaWeesgegroetMariaJezusverkondigt hetRijk Gods enroept op totbekeringGeloofs-belijdenisDe heiligeGeest daaltneer over deapostelenJezus wordtdoorJohannesgedoopt inde JordaanO mijnJezusDroevigegeheimenDegedaante-veranderingop de bergTaborJezusstijgt opten hemelBlijdegeheimenDeinstellingvan deEucharistieMariawordt inde hemelgekroondDe engelGabriël brengtde blijdeboodschapaanMariaGeheimenvan hetlichtJezus wordtaan Godopgedragenin de tempelJezuswordtgegeseldJezus wordtin de tempelterug-gevondenOnzeVaderMaria wordtin de hemelopgenomenJezus bidtin doods-angst totzijn vaderGlorievollegeheimenKruistekenJezuswordt metdoornengekroondJezussterft aanhet kruisJezusverrijst uitde dodenMariabezoekthaar nichtElisabethEeraan devaderJezus draagtzijn kruisnaar de bergvan CalvariëJezusopenbaartzich op debruiloft vanKanaWeesgegroetMariaJezusverkondigt hetRijk Gods enroept op totbekeringGeloofs-belijdenisDe heiligeGeest daaltneer over deapostelenJezus wordtdoorJohannesgedoopt inde JordaanO mijnJezus

Rozenkrans Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 1. Droevige geheimen
 2. De gedaante- verandering op de berg Tabor
 3. Jezus stijgt op ten hemel
 4. Blijde geheimen
 5. De instelling van de Eucharistie
 6. Maria wordt in de hemel gekroond
 7. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aanMaria
 8. Geheimen van het licht
 9. Jezus wordt aan God opgedragen in de tempel
 10. Jezus wordt gegeseld
 11. Jezus wordt in de tempel terug- gevonden
 12. Onze Vader
 13. Maria wordt in de hemel opgenomen
 14. Jezus bidt in doods- angst tot zijn vader
 15. Glorievolle geheimen
 16. Kruisteken
 17. Jezus wordt met doornen gekroond
 18. Jezus sterft aan het kruis
 19. Jezus verrijst uit de doden
 20. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
 21. Eer aan de vader
 22. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
 23. Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana
 24. Wees gegroet Maria
 25. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering
 26. Geloofs- belijdenis
 27. De heilige Geest daalt neer over de apostelen
 28. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan
 29. O mijn Jezus