תלושלאייסרמאללהסידקרולבןוחלבדניאהובהסרטלחבושכובעשבע39התעמלותבית ראשהממשלהלהביאעוף בליעור ושומןקורעוזגונדיאיילורבקהאחרימלחמתששת הימיםחמישהשרהמשפטיםדב יוסףנפוליאוןמייאופלפלממולאחנהמירוציסוסיםננסייםתלושלאייסרמאללהסידקרולבןוחלבדניאהובהסרטלחבושכובעשבע39התעמלותבית ראשהממשלהלהביאעוף בליעור ושומןקורעוזגונדיאיילורבקהאחרימלחמתששת הימיםחמישהשרהמשפטיםדב יוסףנפוליאוןמייאופלפלממולאחנהמירוציסוסיםננסיים

חתונת הזהב - אלי ורותי - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. תלוש לאייס
 2. רמאללה
 3. סידקרו
 4. לבן וחלב
 5. דני
 6. אהובה
 7. סרט
 8. לחבוש כובע
 9. שבע
 10. 39
 11. התעמלות
 12. בית ראש הממשלה
 13. להביא עוף בלי עור ושומן
 14. קורעוז
 15. גונדי
 16. אייל ורבקה
 17. אחרי מלחמת ששת הימים
 18. חמישה
 19. שר המשפטים דב יוסף
 20. נפוליאון
 21. מייאו
 22. פלפל ממולא
 23. חנה
 24. מירוצי סוסים ננסיים