Lise ligtstrijk.Pj gaat indiscussie.Iemandvalt op degrond.Toonroept heelluid naastuw oor.Lorenzodekt detafel.Elise zegtdat zezich oudvoelt.Elien staatals eersteop.Miekemorstbier.Laura doeteen dansjeop haareentje.Alexanderspeeltgitaar.Lise doetdeboxdance.Elise praatover etenweggooien.Emmadoet HarryPotter na.Iemandvertelt dat hijeenschildpadheeft.Boot zegtdat ze dechiro welleuk vindt.Lorenzodenkt dathij sexydanst.Mathieudroogtaf.Iemandvraagthoe laathet is.Sandervertelt dathij een liefheeft.Stienpraat overhaar lief.Elenimoetgeeuwen.Jannevertelt eenmopje.Femkevraagt omkaas doorte geven.Iemand zingtheel luid meemet eenkinderliedje.Lise ligtstrijk.Pj gaat indiscussie.Iemandvalt op degrond.Toonroept heelluid naastuw oor.Lorenzodekt detafel.Elise zegtdat zezich oudvoelt.Elien staatals eersteop.Miekemorstbier.Laura doeteen dansjeop haareentje.Alexanderspeeltgitaar.Lise doetdeboxdance.Elise praatover etenweggooien.Emmadoet HarryPotter na.Iemandvertelt dat hijeenschildpadheeft.Boot zegtdat ze dechiro welleuk vindt.Lorenzodenkt dathij sexydanst.Mathieudroogtaf.Iemandvraagthoe laathet is.Sandervertelt dathij een liefheeft.Stienpraat overhaar lief.Elenimoetgeeuwen.Jannevertelt eenmopje.Femkevraagt omkaas doorte geven.Iemand zingtheel luid meemet eenkinderliedje.

HANNE - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. Lise ligt strijk.
 2. Pj gaat in discussie.
 3. Iemand valt op de grond.
 4. Toon roept heel luid naast uw oor.
 5. Lorenzo dekt de tafel.
 6. Elise zegt dat ze zich oud voelt.
 7. Elien staat als eerste op.
 8. Mieke morst bier.
 9. Laura doet een dansje op haar eentje.
 10. Alexander speelt gitaar.
 11. Lise doet de boxdance.
 12. Elise praat over eten weggooien.
 13. Emma doet Harry Potter na.
 14. Iemand vertelt dat hij een schildpad heeft.
 15. Boot zegt dat ze de chiro wel leuk vindt.
 16. Lorenzo denkt dat hij sexy danst.
 17. Mathieu droogt af.
 18. Iemand vraagt hoe laat het is.
 19. Sander vertelt dat hij een lief heeft.
 20. Stien praat over haar lief.
 21. Eleni moet geeuwen.
 22. Janne vertelt een mopje.
 23. Femke vraagt om kaas door te geven.
 24. Iemand zingt heel luid mee met een kinderliedje.