מנורהשמונהימיםפילירושליםמעטיםמולרביםסביבוןשמןמטבעותשוקולדעץחנוכהמודיעיןשמשהדממהפילנגהפFree!ביתהמקדשלביבהיווניםספינג'נרותמרדירושליםחשמונאיםאנטיוכוסחורףמודיעיןרולדיןסביבוןחושךאנטיוכוסיהודההמכביכהכדקטןספרהמקביםסופגנייהנס גדולהיה פהחגהמולדרולדיןחנוכהדמיחנוכהאורכסלומכביםסוכותעבודתאליליםניצחוןנס גדולהיה פהנתיווניםחשמונאיםשמעוןנתיווניםטהוריווניםריבתחלבמתיתיהוטמאביתהמקדשסופגנייהאלעזרגבורהכדקטןשמעוןימיחופשמנורהיהודההמכבימתיתיהולביבהספרהמקביםחנוכיהריבהשמןאלעזרמנורהשמונהימיםפילירושליםמעטיםמולרביםסביבוןשמןמטבעותשוקולדעץחנוכהמודיעיןשמשהדממהפילנגהפFree!ביתהמקדשלביבהיווניםספינג'נרותמרדירושליםחשמונאיםאנטיוכוסחורףמודיעיןרולדיןסביבוןחושךאנטיוכוסיהודההמכביכהכדקטןספרהמקביםסופגנייהנס גדולהיה פהחגהמולדרולדיןחנוכהדמיחנוכהאורכסלומכביםסוכותעבודתאליליםניצחוןנס גדולהיה פהנתיווניםחשמונאיםשמעוןנתיווניםטהוריווניםריבתחלבמתיתיהוטמאביתהמקדשסופגנייהאלעזרגבורהכדקטןשמעוןימיחופשמנורהיהודההמכבימתיתיהולביבהספרהמקביםחנוכיהריבהשמןאלעזר

בינגו חנוכביט - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
 1. מנורה
 2. שמונה ימים
 3. פיל
 4. ירושלים
 5. מעטים מול רבים
 6. סביבון
 7. שמן
 8. מטבעות שוקולד
 9. עץ חנוכה
 10. מודיעין
 11. שמש
 12. הדממה
 13. פיל
 14. נגהפ
 15. Free!
 16. בית המקדש
 17. לביבה
 18. יוונים
 19. ספינג'
 20. נרות
 21. מרד
 22. ירושלים
 23. חשמונאים
 24. אנטיוכוס
 25. חורף
 26. מודיעין
 27. רולדין
 28. סביבון
 29. חושך
 30. אנטיוכוס
 31. יהודה המכבי
 32. כה
 33. כד קטן
 34. ספר המקבים
 35. סופגנייה
 36. נס גדול היה פה
 37. חג המולד
 38. רולדין
 39. חנוכה
 40. דמי חנוכה
 41. אור
 42. כסלו
 43. מכבים
 44. סוכות
 45. עבודת אלילים
 46. ניצחון
 47. נס גדול היה פה
 48. נתיוונים
 49. חשמונאים
 50. שמעון
 51. נתיוונים
 52. טהור
 53. יוונים
 54. ריבת חלב
 55. מתיתיהו
 56. טמא
 57. בית המקדש
 58. סופגנייה
 59. אלעזר
 60. גבורה
 61. כד קטן
 62. שמעון
 63. ימי חופש
 64. מנורה
 65. יהודה המכבי
 66. מתיתיהו
 67. לביבה
 68. ספר המקבים
 69. חנוכיה
 70. ריבה
 71. שמן
 72. אלעזר