Na afloopmaak je fotovan jezelf ofde routeDuurloopvan een uur,elke keereen andervooropVandaaggaan we20km fietsenwel met eenfoto er bij !Succes!!allemaalHier mee kunt jeheel de maandMei vooruit10 X15LungesPer beenVrij5X1,5minPlankenJe loopt min2 X per weekeen opdrachtvan de kaartDuurloop1uur 25Een rondevan min5Kmbij elke kmstapjesnellerFartlek rondeDoe je versnelling van20 passen nadat jeeen fietser /auto /hondheeft gezien.Neem naelke versnelling steeds1min Pauze45min lang ,in en uitlopenZet allesin jegroepsapp of FB10x15SQUATVrijBreng een ofmeerdere kaartjesrond bij fam ofvrienden die hetmoeilijk hebben indeze tijd ,Duurlooptussen 1uur en 1uur30CoopertestGoed inlopenen uit12min zo vermogelijkVandaag lekkerwandel dribbelen,Maak foto,s vanalle soorten dierenof wildLoop 2verschillenderondje van af je huis,bijvoorbeeld2X5Kmzet water bij je huisneer1-2-3-4-5-4-3-2-1 Rust1tot 2 min watje lichaamaan geeftDuurloop1uur20minMin 3 Foto,Smakenverschillendeplekken waar jeloopt15X15secsprint,15X30Secsprint Pauze de helftaan wat je sprint ,Min15 inlopen en uitlopen8X4minPauze 1,5Tempo van je10km wedstrijdtempoHeuveltraining ofbrug1min op dan rustignaar beneden 45Sec30Sec 15Sec Ditalles doe 10X goed inen uit lopen Trainingtot een uur makenHoewerkt hetprecies !!Vrij vanTrainenNa afloopmaak je fotovan jezelf ofde routeDuurloopvan een uur,elke keereen andervooropVandaaggaan we20km fietsenwel met eenfoto er bij !Succes!!allemaalHier mee kunt jeheel de maandMei vooruit10 X15LungesPer beenVrij5X1,5minPlankenJe loopt min2 X per weekeen opdrachtvan de kaartDuurloop1uur 25Een rondevan min5Kmbij elke kmstapjesnellerFartlek rondeDoe je versnelling van20 passen nadat jeeen fietser /auto /hondheeft gezien.Neem naelke versnelling steeds1min Pauze45min lang ,in en uitlopenZet allesin jegroepsapp of FB10x15SQUATVrijBreng een ofmeerdere kaartjesrond bij fam ofvrienden die hetmoeilijk hebben indeze tijd ,Duurlooptussen 1uur en 1uur30CoopertestGoed inlopenen uit12min zo vermogelijkVandaag lekkerwandel dribbelen,Maak foto,s vanalle soorten dierenof wildLoop 2verschillenderondje van af je huis,bijvoorbeeld2X5Kmzet water bij je huisneer1-2-3-4-5-4-3-2-1 Rust1tot 2 min watje lichaamaan geeftDuurloop1uur20minMin 3 Foto,Smakenverschillendeplekken waar jeloopt15X15secsprint,15X30Secsprint Pauze de helftaan wat je sprint ,Min15 inlopen en uitlopen8X4minPauze 1,5Tempo van je10km wedstrijdtempoHeuveltraining ofbrug1min op dan rustignaar beneden 45Sec30Sec 15Sec Ditalles doe 10X goed inen uit lopen Trainingtot een uur makenHoewerkt hetprecies !!Vrij vanTrainen

Hardloop Bingo Groep Karin - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 1. Na afloop maak je foto van jezelf of de route
 2. Duurloop van een uur ,elke keer een ander voorop
 3. Vandaag gaan we 20km fietsen wel met een foto er bij !
 4. Succes!!allemaal Hier mee kunt je heel de maand Mei vooruit
 5. 10 X15 Lunges Per been
 6. Vrij
 7. 5X1,5min Planken
 8. Je loopt min 2 X per week een opdracht van de kaart
 9. Duurloop 1uur 25
 10. Een ronde van min5Km bij elke km stapje sneller
 11. Fartlek ronde Doe je versnelling van 20 passen nadat je een fietser /auto /hond heeft gezien.Neem na elke versnelling steeds 1min Pauze 45min lang ,in en uit lopen
 12. Zet alles in je groeps app of FB
 13. 10x15 SQUAT
 14. Vrij
 15. Breng een of meerdere kaartjes rond bij fam of vrienden die het moeilijk hebben in deze tijd ,Duurloop tussen 1uur en 1uur 30
 16. Coopertest Goed inlopen en uit 12min zo ver mogelijk
 17. Vandaag lekker wandel dribbelen ,Maak foto,s van alle soorten dieren of wild
 18. Loop 2verschillende rondje van af je huis ,bijvoorbeeld 2X5Km zet water bij je huis neer
 19. 1-2-3-4-5-4-3-2-1 Rust1 tot 2 min wat je lichaam aan geeft
 20. Duurloop 1uur20min Min 3 Foto,S maken verschillende plekken waar je loopt
 21. 15X 15sec sprint,15X30Sec sprint Pauze de helft aan wat je sprint ,Min 15 inlopen en uit lopen
 22. 8X4min Pauze 1,5 Tempo van je 10km wedstrijd tempo
 23. Heuveltraining of brug 1min op dan rustig naar beneden 45Sec 30Sec 15Sec Dit alles doe 10X goed in en uit lopen Training tot een uur maken
 24. Hoe werkt het precies !!
 25. Vrij van Trainen