Ga op zoek naar 2verschillendeziekenfondsen hierin de buurt enmaak een foto vande gebouwen. Waar kan je alsjongere terecht alsje het mentaal evenmoeilijk hebt?Neem een selfievoor dat gebouw. Maak een fotovan hetgemeentehuisin jouwgemeente.  Ga naar de dichtstbijzijndebushalte die richtingLeuven rijdt. Zorg dat denaam van de bushaltegoed in beeld is. Neem ookeen foto van de uurregelingen wijs met je vinger aanhoe laat de bus die dag zalkomen.  Ga naar eenuitzendbureau waarze studentenjobsaanbieden en neemeen selfie voor hetkantoor. Roep zo luidmogelijk “hetGITO is debeste school terwereld!” en filmdit.Ga op zoeknaar 4verschillendebankkantorenin je buurt.  Ga naar eenvertrekbord van eenwandeling vanNatuurpunt en neemeen selfie of een fotomet jouw GITO-pull. Maak een fotovan 4gevaarlijkeverkeerssituatiesin je buurt. Maak eengezondesnack(foto!)Maak een fotovan 5 dierendie jetegenkomt opeen wandeling. Breng een bezoekjeaan de bib in jegemeente en ga daarop zoek naar eenreisgids en eenfantasy boek enmaak er een fotovan.Maak metbehulp vanstrava een routewaarmee je hetwoord "GITO"vormt. Maak een fotovan een hooggebouw enschat hoe hoogdit gebouw is. Vergelijk de prijsvan 3 dezelfdeproducten (zelfdehoeveelheid) in 2verschillendewinkels.  Maak een filmpjeterwijl je afvalopruimt. (Vergeetnadien jouwhanden niet tewassen!) Ga op zoek naar 2verschillendeziekenfondsen hierin de buurt enmaak een foto vande gebouwen. Waar kan je alsjongere terecht alsje het mentaal evenmoeilijk hebt?Neem een selfievoor dat gebouw. Maak een fotovan hetgemeentehuisin jouwgemeente.  Ga naar de dichtstbijzijndebushalte die richtingLeuven rijdt. Zorg dat denaam van de bushaltegoed in beeld is. Neem ookeen foto van de uurregelingen wijs met je vinger aanhoe laat de bus die dag zalkomen.  Ga naar eenuitzendbureau waarze studentenjobsaanbieden en neemeen selfie voor hetkantoor. Roep zo luidmogelijk “hetGITO is debeste school terwereld!” en filmdit.Ga op zoeknaar 4verschillendebankkantorenin je buurt.  Ga naar eenvertrekbord van eenwandeling vanNatuurpunt en neemeen selfie of een fotomet jouw GITO-pull. Maak een fotovan 4gevaarlijkeverkeerssituatiesin je buurt. Maak eengezondesnack(foto!)Maak een fotovan 5 dierendie jetegenkomt opeen wandeling. Breng een bezoekjeaan de bib in jegemeente en ga daarop zoek naar eenreisgids en eenfantasy boek enmaak er een fotovan.Maak metbehulp vanstrava een routewaarmee je hetwoord "GITO"vormt. Maak een fotovan een hooggebouw enschat hoe hoogdit gebouw is. Vergelijk de prijsvan 3 dezelfdeproducten (zelfdehoeveelheid) in 2verschillendewinkels.  Maak een filmpjeterwijl je afvalopruimt. (Vergeetnadien jouwhanden niet tewassen!) 

GITO-Bingo! - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 1. Ga op zoek naar 2 verschillende ziekenfondsen hier in de buurt en maak een foto van de gebouwen.
 2. Waar kan je als jongere terecht als je het mentaal even moeilijk hebt? Neem een selfie voor dat gebouw.
 3. Maak een foto van het gemeentehuis in jouw gemeente.
 4. Ga naar de dichtstbijzijnde bushalte die richting Leuven rijdt. Zorg dat de naam van de bushalte goed in beeld is. Neem ook een foto van de uurregeling en wijs met je vinger aan hoe laat de bus die dag zal komen.
 5. Ga naar een uitzendbureau waar ze studentenjobs aanbieden en neem een selfie voor het kantoor.
 6. Roep zo luid mogelijk “het GITO is de beste school ter wereld!” en film dit.
 7. Ga op zoek naar 4 verschillende bankkantoren in je buurt.
 8. Ga naar een vertrekbord van een wandeling van Natuurpunt en neem een selfie of een foto met jouw GITO-pull.
 9. Maak een foto van 4 gevaarlijke verkeerssituaties in je buurt.
 10. Maak een gezonde snack (foto!)
 11. Maak een foto van 5 dieren die je tegenkomt op een wandeling.
 12. Breng een bezoekje aan de bib in je gemeente en ga daar op zoek naar een reisgids en een fantasy boek en maak er een foto van.
 13. Maak met behulp van strava een route waarmee je het woord "GITO" vormt.
 14. Maak een foto van een hoog gebouw en schat hoe hoog dit gebouw is.
 15. Vergelijk de prijs van 3 dezelfde producten (zelfde hoeveelheid) in 2 verschillende winkels.
 16. Maak een filmpje terwijl je afval opruimt. (Vergeet nadien jouw handen niet te wassen!)