Ôn Từ Vựng Bài 4 - 8

Ôn Từ Vựng Bài 4 - 8 Bingo Card
Preview

This bingo card has 25 words: Buổi sáng, đọc sách, thu dọn nhà cửa, thu dọn nhà cửa, đi bộ, Buổi trưa, gọi điện thoại, Buổi chiều, thả diều, học võ, Thứ hai, coi phim, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, mặc quần áo, Thứ bảy, Buổi tối, Thứ sáu, Tháng Giêng Tháng Tư thức dậy, đánh răng, đi ngủ đi cắm trại câu cá, Chủ nhật, sửa xe and đón xe buýt.

⚠ This card has duplicate items: thu dọn nhà cửa (2)

More like this:

Ôn Từ Vựng Bài 4 - 8 1 of 3 | Chơi lô tô | Days, months, seasons | Chơi Lô Tô | Lớp 2A chơi Lô Tô - Gia đình và Ngày trong tuần

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.